Uznanie niepełnosprawności w Belgii „Vierge Noire”

viage

Każdy, kto chciałby uznać swoją niepełnosprawność i móc skorzystać z zasiłku lub innej pomocy społecznej, powinien zgłosić się do DG Personnes handicapées. Organizacja ta weryfikuje czy ubiegający się o uznanie niepełnosprawności spełnia ściśle określone warunki. Jeżeli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, istnieją trzy możliwości pomocy finansowej:

1) Dla osoby od 18 do 65 roku życia, niemogącej pracować z powodu swojej niepełnosprawności lub pracującej, ale posiadającej ograniczone możliwości do 1/3 tego, co osoba zdrowa może zarobić. W takim przypadku możliwe jest staranie się o zasiłek zastępujący dochód (ARR).
2) Dla osoby od 18 do 65 roku życia, której upośledzenie ma wpływ na autonomię, czyli ogranicza ją przy wykonywaniu codziennych czynności takich jak gotowanie, jedzenie, sprzątanie itp. W takim przypadku można ubiegać się o zasiłek integracyjny (AI).

3) Dla osoby, która ukończyła 65 lat, a jej upośledzenie ma wpływ na autonomię, czyli ogranicza ją przy wykonywaniu codziennych czynności takich jak gotowanie, jedzenie, sprzątanie itp. W takim przypadku można ubiegać się o zasiłek na pomoc dla osób starszych (APA).

Przy kwalifikacji do pobierania zasiłku brane pod uwagę są dochody osoby ubiegającej się. Nie mogą one przekroczyć określonego progu. Zasiłki wypłacane są co miesiąc na wskazane konto bankowe. Należy zaznaczyć, że to nie jest zasiłek dla osób niepełnosprawnych, który przyznawany jest przez Krajowy Zakład Ubezpieczeń Chorobowych i Inwalidzkich (INAMI) w przypadku niezdolności do pracy.

Jak przebiega procedura uznania?
Pierwszym krokiem jest uzupełnienie kwestionariusza online na stronie http://www.myhandicap.belgium.be/. Niezbędne będzie zalogowanie się za pomocą elektronicznego dowodu tożsamości (eID) i kodu PIN, który każdy rezydent otrzymuje przy odbiorze karty pobytu (carte d’identité). Formularz ma na celu zebranie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących stanu zdrowia, komfortu fizycznego, autonomii itp., tak by możliwe było ustalenie w jakim stopniu niepełnosprawność wpływa na codzienne życie interesanta. 

Wniosek zostaje przesyłany drogą elektroniczną do Dyrekcji Generalnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Konieczne jest podanie imienia i nazwiska lekarza prowadzącego. Jeżeli nie potrafisz czytać i pisać po francusku lub niderlandzku, bądź też masz problemy ze znajomością obsługi komputera, możesz liczyć na pomoc przy złożeniu wniosku. Wystarczy skontaktować się z urzędem miasta (commune), ubezpieczycielem zdrowotnym (mutualité) lub ośrodkiem pomocy społecznej (CPAS).

Pamiętaj, aby na umówione spotkanie zabrać ze sobą:
imię i nazwisko lekarza prowadzącego lub lekarza monitorującego niepełnosprawność,
osobisty numer konta bankowego,
Po około dwóch tygodniach każdy interesant otrzymuje list wraz z kwestionariuszem składającym się z dwóch części. Jedną należy uzupełnić samodzielnie, a druga powinna zostać wypełniona przez lekarza. Kwestionariusze, wyniki badań, raporty medyczne i wszystkie inne dokumenty mające związek z chorobą należy przesłać do SPF Sécurité social, DG Personnes handicapées lub wrzucić do czerwonej skrzynki pocztowej znajdującej się przed siedzibą, umieszczonej specjalnie w tym celu. Jeżeli zajdzie taka to potrzeba, to interesant może zostać wezwany na badanie kontrolne z lekarzem pracującym dla DG ds. Osób Niepełnosprawnych.

Decyzja
O decyzji zostaniesz poinformowany listownie. Wraz z decyzją otrzymasz liczbę przyznanych punktów i szczegółowe informacje o przysługujących ci prawach. Może okazać się, że niepełnosprawność jest uznana na określony czas. Zazwyczaj tak się dzieje, gdy lekarz uważa, że sytuacja zdrowotna ubiegającego się o uznanie niepełnosprawności może ulec poprawie. Jeżeli stan zdrowia jest stabilny to lekarz może uznać niepełnosprawność na czas nieokreślony.

Monika Laaroussi
Absolwentka EWSPA w Brukseli
www.ewpa.edu.pl