Dziś jest , imieniny obchodzą:

Belgijskie świadczenia rodzinne w świetle prawa europejskiego

Belgijski system zabezpieczeń społecznych kieruje się w swojej polityce dobrem dziecka i cechuje się najbardziej elastycznymi zasadami przyznawania prawa do świadczeń. Oczywiście istnieją sytuacje wykluczające otrzymanie tego prawa.

 

Osoby posiadające w Belgii statut pracownika lub uprawomocnionego do pobierania jednego z zasiłków pracowniczych (chorobowego, inwalidzkiego, emerytalnego lub dla bezrobotnych) lub też prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Belgii, niezależnie od narodowości, mają prawo do belgijskich świadczeń rodzinnych. Istnieje podział między systemem świadczeń rodzinnych dla pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli jeden z rodziców prowadzi działalność, a drugi jest zatrudniony jako pracownik w wymiarze minimum pół etatu lub pobiera jeden z zasiłków: dla bezrobotnych, chorobowy, emerytalny itd. – w takim wypadku obowiązywać będzie system świadczeń rodzinnych dla pracowników. Jeśli żadna z tych sytuacji nie występuje w przypadku drugiego rodzica, to pozostaje prawo do ubiegania się o świadczenia w systemie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby niebędące biologicznymi rodzicami dziecka, ale pozostające w związku z ojcem/matką dziecka i mieszkające pod jednym dachem z dzieckiem partnera, również mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny. Jeśli żadne z rodziców/opiekunów dziecka nie ma prawa do zasiłku rodzinnego, ponieważ nie posiada żadnego z wyżej wymienionych statusów (pracownika, bezrobotnego, itd.), to inna pracująca osoba, która należy do rodziny i mieszka pod jednym dachem z dziećmi, również może wystąpić o zasiłek. Jeśli żaden z członków rodziny dziecka nie ma podstawy do wystąpienia o zasiłek rodzinny, można ewentualnie złożyć wniosek o zasiłek socjalny do Famifed (fundusz zasiłków rodzinnych). Trzeba oczywiście spełnić inne warunki, konieczne do otrzymania tego zasiłku, np. posiadać ważny meldunek.

 

Świadczenia dla dzieci do lat 18:

Prawo do tych świadczeń jest bezwarunkowe do 31 sierpnia roku, w którym dziecko ukończyło lub ukończy 18 lat i wynosi według stawek obowiązujących od 01/05/2011:

 • € 90,28 – na pierwsze dziecko 
 • € 167,05 – na drugie dziecko 
 • € 249,41 – na trzecie i każde kolejne dziecko

W przypadku dzieci niepełnosprawnych bezwarunkowe prawo obowiązuje do 21. roku życia dziecka.

 

Świadczenia dla dzieci od 18 – 25 roku życia:

Dzieci w tym przedziale wieku uprawniają do świadczeń do miesiąca włącznie, w którym ukończyły 25 lat:
jeśli uczęszczają jeszcze do szkoły średniej - wymagane jest minimum 17 godzin lekcyjnych w tygodniu,
jeśli studiują w szkolnictwie wyższym uznanym przez Państwo - muszą być to studia lub szkoła wyższa z min. 13 godzinami zajęć w tygodniu oraz spełniające określone warunki jeśli chodzi o program nauczania.

 

Dodatki do świadczeń ze względu na wiek dziecka:

Świadczenia są podwyższane o dodatek wiekowy przy ukończeniu przez dziecko 6, 12 oraz 18 lat:
Dzieci urodzone po 31 grudnia 1990:

 

 • 6 - 11 lat: € 15,73
 • 12 - 17 lat: € 23,95
 • 18 - 24 lat: € 27,60

Są to podstawowe stawki dodatków wiekowych. Ze względu na specyficzne sytuacje życiowe (np. inwalidztwo dziecka lub rodziców, samotne wychowywanie dziecka, pobieranie przez opiekuna dłużej niż 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych) są przyznawane wyższe dodatki wiekowe.

Dodatek roczny (premia szkolna) - wypłacany w sierpniu pod warunkiem istnienia prawa do zasiłku w lipcu. Dzieci, którym przyznane są dodatki socjalne, otrzymują podwyższony dodatek roczny.

 • 0 - 5 lat - € 20 *podwyższony: € 27,60 
 • 6 - 11 lat - € 43 *podwyższony: € 58,59 
 • 12-17 lat - € 60 *podwyższony: € 82,02
 • 18-24 lat - € 80 *podwyższony: € 110,42

 

Wypłata świadczeń rodzinnych:

Zgodnie z belgijskim prawem, świadczenia rodzinne wypłacane są matce dziecka. W przypadku gdy dziecko pozostaje pod faktyczną opieką innej osoby, to ta właśnie osoba otrzymuje świadczenia. Wypłata ich odbywa się na rachunek bankowy opiekuna lub za pośrednictwem czeku imiennego.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych w przypadku nieuregulowanej sytuacji pobytowej w Belgii:

Gdy członkowie rodziny pracownika nie są jeszcze wpisani do rejestru cudzoziemców, czyli nie mają pełnego meldunku i belgijskiego numeru identyfikacji zabezpieczenia społecznego, a jedno z rodziców jest już zatrudnione w Belgii, można udowodnić pobyt w Belgii na podstawie zaświadczeń z instytucji państwowych, socjalnych lub oświatowych. Fundusz wypłaci wtedy świadczenia od początku zatrudnienia opiekuna dziecka w Belgii.

 

Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – na dzieci, które nie przebywają w Belgii

Dzięki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, prawu swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii towarzyszą dodatkowe gwarancje. Przykładem tej koordynacji jest prawo do świadczeń rodzinnych na dzieci pozostające w Polsce, przy zatrudnieniu jednego z rodziców w Belgii.

Z chwilą zatrudnienia w Belgii lub rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Belgii lub z mocą wsteczną do lat 5-ciu, można ubiegać się o świadczenia rodzinne dla dzieci pozostających dalej w Polsce.

 

Procedura w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

należy złożyć poprawnie wypełniony i podpisany wniosek do belgijskiego funduszu rodzinnego, do którego jest przyłączony pracodawca lub do własnego funduszu ubezpieczenia społecznego w przypadku działalności gospodarczej – jest to tzw. model AA
belgijski fundusz przesyła odpowiednie formularze wprowadzone w celu usprawnienia wymiany informacji między Państwami Unii, druki z serii E 400 na adres rodziny, do osoby opiekującej się dzieckiem, zgodnie z informacją podaną we wniosku – model AA.

Są to następujące druki: E 401, E 402 – dla dzieci od 18 roku życia, P12 oraz P7A– również od 18 roku życia.
Druk E 401 wypełnia Urząd Gminy lub Miasta – Dział Ewidencji Ludności lub Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Jest on potwierdzeniem zameldowania rodziny w danym miejscu zamieszkania.
Druk E 402 – wypełnia szkoła, uniwersytet lub placówka szkolnictwa wyższego, do której uczęszcza dziecko. Jeśli szkoła odmawia wypełnienia druku, należy po przedłożeniu aktualnych zaświadczeń oddać do wypełnienia do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Druk ten potwierdza kontynuację nauki w szkolnictwie stacjonarnym dzieci, które ukończyły 18. rok życia.
Druk P12 i P7 wypełnia i podpisuje osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem – są to druki kontrolne, mające na celu potwierdzenie sytuacji w rodzinie lub zawiadomienie o zmianach, np. zmiana adresu, zgon, utrata zatrudnienia opiekuna, zakończenie nauki itp.
Druk E 405 oraz E 411 jest wysyłany przez instytucję belgijską bezpośrednio do odpowiedniej, ze względu na rejon zamieszkania, instytucji polskiej – jest nią jeden z Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Druki te służą do wymiany informacji pomiędzy funduszami. Informacje te dotyczą sumowania okresów ubezpieczenia, uprawnień do świadczeń w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie rodziny. Na podstawie tych informacji fundusz belgijski ustali wysokość kwoty zasiłku rodzinnego.

Istnieją również dodatkowe druki E 400, które służą do udokumentowania praw do świadczeń oraz do dodatków w różnych sytuacjach rodziny i dziecka.

E 403 – zaświadczenie o przyuczaniu do zawodu
E 406 – zaświadczenie dotyczące postnatalnych badań medycznych
E 407 – zaświadczenie lekarskie dla potrzeb specjalnego zasiłku rodzinnego lub zwiększonych zasiłków rodzinnych dla dzieci niepełnosprawnych.
Druki E 400 muszą być prawidłowo uzupełnione przez fundusz belgijski oraz zawierać datę, podpis i pieczątkę – w przeciwnym razie instytucje polskie odmówią ich wypełnienia.
Po dopełnieniu całej procedury fundusz belgijski wydaje decyzję o wypłacie świadczeń rodzinnych. W zależności od sytuacji będzie to wypłata pełnego belgijskiego świadczenia lub różnicy pomiędzy zasiłkiem polskim a belgijskim. Wypłata różnicy występuje również wtedy, gdy na dziecko nie jest wypłacany zasiłek polski, ale nie został złożony wniosek.
Aby otrzymać pełny, belgijski zasiłek, należy co roku składać wniosek o przyznanie świadczeń w Polsce. Po otrzymaniu decyzji odmownej zostanie przyznany pełny zasiłek belgijski.

 

Dodatki do świadczeń rodzinnych ze względu na socjoekonomiczną sytuację rodziny lub dziecka:

Istnieją jeszcze inne dodatki ze względu na status oraz sytuację życiową i fiskalną osoby uprawnionej do świadczeń – np. inwalidztwo rodzica lub prawnego opiekuna, ponad 6 -miesięczny okres bezrobocia lub przejście na emeryturę. Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. Fundusz rodzinny dostaje informację z krzyżowego banku danych systemu zabezpieczeń społecznych i na ogół sam wychodzi naprzeciw potrzebom rodziny dotkniętej daną sytuacją, jednakowoż najlepiej samemu mieć na uwadze i zawiadomić o sytuacji swój fundusz rodzinny, który wyśle odpowiednie formularze do wypełnienia. Oczywiście otrzymanie i zachowanie prawa do tych dodatków jest ściśle określone przepisami prawa o świadczeniach rodzinnych. Prawo zawiera warunki, które należy spełnić, np. ogólny dochód rodziny nie może przekroczyć pewnego maksimum (dla osoby samotnie wychowującej dziecko: 2309,58€ brutto/miesiąc, a w przypadku rodziny pełnej: 2385,65€ brutto/miesiąc).

 

Dodatek dla sierot/półsierot:

Jest przyznawany dla dziecka, które straciło z powodu zgonu jednego lub obojga rodziców i wynosi: 346,82 €.
Plus dodatek wiekowy od 6 lat: + € 31,36 = € 378,18 /od 12 lat: + € 47,92 = € 394,74 / – od 18 lat: + € 60,93 = € 407,75
Gdy pozostający przy życiu opiekun zamieszka razem z nowym partnerem, zasiłek zostanie obniżony do wysokości normalnego świadczenia rodzinnego.

Dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci:

 • 1-sze dziecko: € 45,96
 • 2-gie dziecko: € 28,49
 • 3-cie i każde następne: € 22,97

Dodatek ten przyznawany jest, gdy rodzic lub opiekun zamieszkuje sam z dzieckiem. W momencie zamieszkania dodatkowej osoby, która posiada dochody, trzeba jak najszybciej zawiadomić fundusz o zmianie sytuacji życiowej rodziny. Oczywiście dodatek ten nie będzie już przyznawany, ale lepiej uniknąć zwrotu, bowiem fundusz ma prawo ubiegać się o to z mocą wsteczną do 5 lat. Fundusz dostaje automatycznie informację z krzyżowego banku danych systemu zabezpieczenia społecznego oraz wysyła co 6 miesięcy formularz P 12, w którym należy potwierdzić sytuację życiową rodziny.
Dodatek ten należy się również osobie samotnie wychowującej dziecko w innym kraju europejskim: np. zamieszkała w Polsce matka po rozwodzie samotnie wychowująca dzieci oraz otrzymująca świadczenia rodzinne ze względu na zatrudnienie byłego małżonka w Belgii ma prawo do tego dodatku.
Istnieje jednak jeszcze jeden warunek – dochód osoby samotnie wychowującej dziecko nie może przekroczyć € 2309,58 brutto miesiąc. Oczywiście do obliczenia dochodu nie zalicza się alimentów ani świadczeń rodzinnych.
Fundusz sprawdza sytuację, wysyłając co 6 miesięcy formularz P19, w którym trzeba potwierdzić dochody.

 

Dodatek socjalny ze względu na niezdolność opiekuna do pracy

Dodatek ten przyznawany jest ze względu na następujące sytuacje, które trwają już 6 miesięcy:
jeden z opiekunów dziecka przebywa na zasiłku chorobowym
jeden z opiekunów przebywa na zasiłku inwalidzkim lub jest niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i korzysta z wynagrodzenia wypłacanego mu przez ubezpieczenie pracodawcy

 

 • 1-sze dziecko: € 98,88
 • 2-gie dziecko: € 28,49
 • 3-cie i każde następne: € 22,97 dla opiekuna samotnie wychowującego dziecko lub € 5 w przypadku rodziny pełnej.

Dodatek socjalny ze względu na długotrwałe bezrobocie opiekuna

Od 7. miesiąca pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez jednego z opiekunów przyznawany jest dodatek socjalny do świadczeń rodzinnych.

Dochód opiekuna samotnie wychowującego dzieci nie może przekroczyć € 2.230,74 a w przypadku rodziny wspólne dochody nie mogą przekroczyć € 2.306,94.

 • 1-sze dziecko: € 45,96
 • 2-gie dziecko: € 28,49
 • 3-cie i każde następne: € 22,97 dla opiekuna samotnie wychowującego dziecko lub € 5 w przypadku rodziny pełnej.

Jeśli prawo do dodatku zostało przyznane na co najmniej miesiąc, to obowiązuje ono jeszcze do końca obecnego kwartału oraz w kwartale po nim następującym.
Fundusz otrzymuje automatycznie wszystkie dane o zmieniającej się sytuacji osoby bezrobotnej z RVA/ONEM – urzędu do spraw zatrudnienia w Belgii.

 

Dodatek ze względu na stopień niepełnosprawności dziecka

Dodatek ten jest przyznawany na podstawie kryteriów prawnych i kontroli przez dział instytucji państwowej zabezpieczenia społecznego – FOD Sociale Zekerheid/SPF Sécurité Sociale.
Przyznanie stopnia inwalidztwa przez lekarza kontroli FOD odbywa się na podstawie 3 kryteriów takich jak:

 • fizyczne oraz/lub psychiczne cechy choroby i niepełnosprawności dziecka
 • wpływ niepełnosprawności na funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym, szkolnym itp.
 • wpływ niepełnosprawności dziecka na życie rodziny – koszty leczenia, terapii, koniecznych przeróbek adaptacyjnych w mieszkaniu itp.

Dodatek inwalidzki przyznawany jest od uzyskania 4 pkt w pierwszym kryterium lub 6 pkt w sumie z trzech kryteriów.
Aby uzyskać ten dodatek dla dziecka niepełnosprawnego, które przebywa w innym państwie EU, należy zgłosić tę sytuację do funduszu świadczeń rodzinnych pracodawcy. Fundusz zawnioskuje rozpoczęcie procedury w FOD/SPF, które z kolei skontaktuje się z pracownikiem.
Konieczne będzie wypełnienie formularza europejskiego E 407 oraz wypełnienie listy pytań medycznych. Może się również zdarzyć, że dziecko będzie musiało przyjechać na komisję lekarską do Belgii.

Wysokość dodatku ze względu na stopień niepełnosprawności:
● 79,17 € - 4-5 pkt (z których min. 4 w pierwszym kryterium)
● 105,44 € - 6-8 pkt. (z których mniej niż 4 w pierwszym kryterium)
● 246,05 € - 9-11 pkt (z których min. 4 w pierwszym kryterium)
● 406,16 € – 12-14 pkt w sumie
● 461,83 € – 15-17 pkt w sumie
● 494,81 € – 18-20 pkt w sumie
● 527,80 € – powyżej 20 pkt

 

Zasiłek porodowy

Wniosek o zasiłek porodowy na bazie formularza E, odpowiedniego dla danego funduszu rodzinnego, składa ojciec lub matka - jeśli jest pracownikiem, a ojciec pozostaje bez zatrudnienia. Wniosek potwierdzony przez lekarza, który wypełni przewidywaną datę narodzin dziecka, można składać już w 6. miesiącu ciąży. Zasiłek wypłacany jest matce - od 8. miesiąca ciąży w przypadku, gdy matka przebywa w Belgii.
Po urodzeniu dziecka należy jak najszybciej dostarczyć akt urodzenia.
Jeśli żadne z rodziców nie posiada statusu pracownika, bezrobotnego lub niepełnosprawnego i nie pobiera żadnych zasiłków oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, to o przyznanie zasiłku może ubiegać się wspólnie zamieszkały inny członek rodziny. W przypadku brata lub siostry dziecka nie jest nawet konieczne, aby mieszkali wspólnie z matką dziecka lub dzieckiem, a zasiłek zostanie przyznany matce.
Zasiłek ten należy się również w przypadku ciąży martwej lub zgonu dziecka przy porodzie, po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia.

Prawo do belgijskiego zasiłku porodowego na dziecko urodzone w innym kraju EU
Dziecko urodzone w innym kraju EU daje prawo do belgijskiego zasiłku porodowego po spełnieniu następujących warunków:
jedno z rodziców musi być zatrudnione na umowę o pracę w Belgii i być czynnym pracownikiem w momencie narodzin dziecka. W przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych, inwalidzkiego lub socjalnego wniosek nie będzie przyjęty. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie przysługuje zasiłek porodowy dla dziecka urodzonego w innym kraju EU
należy złożyć również wniosek o zasiłek porodowy w kraju narodzin dziecka
po otrzymaniu wypłaty zasiłku porodowego w kraju urodzenia dziecka, zaświadczenie o tej wypłacie należy przekazać do belgijskiego funduszu świadczeń rodzinnych razem z europejskim aktem urodzenia dziecka
belgijski fundusz rodzinny wypłaci różnicę pomiędzy belgijskim zasiłkiem porodowym a tym wypłaconym w kraju urodzenia dziecka.

 

Wysokość zasiłku porodowego:

Na pierwsze dziecko – ze strony matki lub ojca: € 1223,11 a na każde następne € 920,25.
W przypadku narodzin wieloraczków: na każde dziecko € 1223,11.
Stawki te obowiązują od 1 grudnia 2012 roku.

Więcej informacji można uzyskać w Famifed (www.famifed.be) lub dla członków ACV w ACV–Dienst Grensarbeiders Nieuwe Europese Lidstaten pod adresem e-mail: iwona.cieszynska@acv-csc.be .

Polecamy

Lipiec to czas festiwali muzycznych, a na wielu z nich obok nazwy wydarzenia widnieje rozjuszony byk. To czas gdy piwo Jupiler przenosi się z barów w plener.

 

W związku z artykułem pt. „Paszport dla dziecka” zamieszczonym NOWINKACH w nr 6 (68) w czerwcu 2015 r., chciałbym zwrócić uwagę na nieścisłości i błędy dot. spraw paszportowych, które pojawiły się w rzeczonym artykule:

 

Któż z nas chociaż raz w życiu nie korzystał z gotowych kalkulatorów kredytów na stronach internetowych. Sprawa wygląda gorzej, jeśli chcemy np.

Większości ludzi cierpiących na nadciśnienie nie można zidentyfikować przyczynowo. Takie nadciśnienie nazywa się pierwotnym lub samoistnym. Jest ono uwarunkowane genetycznie i w żadnym razie nie jest spowodowane czynnikiem zewnętrznym u danej osoby.

Kolonia, znana na świecie z wody kolońskiej, posiada także swoje piwo. Może być warzone tylko w Kolonii i okolicach i jest ono nieodłączną częścią charakteru miasta i jego mieszkańców.

 

Istnieje cała lista warunków, które trzeba spełnić, by móc zawrzeć ślub w Belgii. Nie należy się jednak zniechęcać! Mnogość tych warunków wcale nie oznacza, że mamy mniejsze szanse na ślub, gdyż często większość wymogów jest automatycznie spełniona.

Wyborcy przebywający w dniu wyborów – 25 października 2015 roku, za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz zostaną wpisani na podstawie osobistego zgłoszeni

Popularność Wrocławia na mapie Polski jest niezaprzeczalna. Ciekawe wydarzenia kulturalne i zabytki przyciągają turystów. Dla miłośników piwa - nowo powstające browary, duży wybór lokali i różnorodność gatunków piw stanowi o sile miasta.

 

Tradycją Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli stał się corocznie organizowany festyn. W tym roku odbył się w niedzielę, 15 czerwca. Pogoda dopisała, a na imprezę zorganizowaną przy współpracy z Komitetem Rodzicielskim przybyły całe rodziny.

Umowa o pracę to porozumienie pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

Reklama

Poczta kwiatowa
Radio Roza
niderlandia.org
polonia.be

Galeria

 • Koncert Golec u-Orkiestra
 • Dzień Dziecka w szkole 2010
 • Bal Karnawałowy 2012
 • Mini galeria 04
 • Miss Fitness
 • Majówka Comblain La Tour 2010
 • Bal Karnawałowy 2011
 • Dzień Dziecka 2012
 • Majówka Comblain La Tour 2010
 • Ani Mru Mru
 • Koncert Budki Suflera
 • Krakus
 • Mini galeria 03
 • Bal Karnawałowy 2012
 • Bal Gimnazjalistów

Oni nam zaufali

kuchnia
ing
wbc
rossignol
permis
aaxe
wiewiorka
les delices